Kollokfiumi Akide 3 G-8

Welcome to your Kollokfiumi Akide 3 G-8

10. Cila prej muxhizeve dhe argumenteve nuk i eshte dhënë Musait a.s.