Kollokfiumi Akide 3 G-8

Welcome to your Kollokfiumi Akide 3 G-8

1. Besim në libra a nënkupton të besojmë në librat që sot ehli Kitabi i kanë si bazë? Jep sqarim

2. Permend 3 vecori që i kanë dalluar pejgamberët nga njerezit e rëndomtë, pa u argumentuar?

3. Permend nje muxhize të Muhamedit s.a.w.s duke e permendur argumentin qofte nga Kurani apo Suneti

4. Kemi mesuar per pagabueshmerinë e pejgamberëve dhe kemi lexuar fjalën e Allahut në suren el Fet'h ajeti për Muhamedin s.a.w.s ku thotë ''Dhe që Allahu të t'i fal ty mekatet e kaluara dhe ato të ardhmet...''. Si mund të bashkohen këto dy fakte, apo s'munden?

5. Kush jane Ulul Azmi sipas xhumhurit?

6. Kush janë evlija të Allahut, permende ajetin ku Allahu i cileson dhe i permend ato?

7. Për sa u perket fenomeneve të jashtzakonshme (psh kerametet e evlijave tek besimtarët dhe gjerat e jashtzakonshme tek magjistarët), permende dallimin mes evilajve të Rrahmanit dhe evlijave të Shejtanit në ketë ceshtje?

8. Intuita (el Firase) a mendon se eshte keramet apo eshte dic tjetër?

9. Permend nje keramet të sahabeve?

10. Cila prej muxhizeve dhe argumenteve nuk i eshte dhënë Musait a.s.