Instituti Islam Ikra

Të arrijmë madhështinë e dynjasë dhe Ahiretit dhe me të edhe kënaqësinë e Zotit të Xhenetit!

Avancim

Mësime Islame të kombinuara me metoda moderne dhe avancim personal

Tea'liim

Dituri e bazuar në Kur'an dhe Sunnet sipas kuptimit të gjeneratave të para.

Terbije Kuranore

Trajnimin dhe zhvillimin personal nën hijen e mësimeve të Fesë së Allahut.

Çka mësohet në Institut?

Semestri i parë

Në këtë pjesë të mësimit të kësaj lënde nxënësi do të njihet me termet
kryesore të cilat janë karakteristikë të kësaj lënde. Hyrje në shkencën e Akides; Zotëria e Allahut dhe e drejta të jetë i adhuruar; realiteti i Teuhidit dhe kategoritë e tij; konceptet e shirkut, kufrit dhe nifakut, xhahilijetit etj.

 

Mbulon në hollësi parimet dhe vendimet që kanë të bëjnë me llojet e ujit. Abdesi, Gusli, Tejemumi. Etikat e pastrimit, çështjet e ndaluara, cikli mujor te gratë, lehonia dhe dispozitat e saja dhe shumë më tepër .

Në këtë lëndë mësohet libri edukativ i vjetër 7 shekuj i dijetarit të njohur ibn Xhema’a (639-733) me titull “Memoaret e dëgjuesit dhe folësit në edukatën e dijetarit edhe nxënësit”. Gjatë leximit të këtij libri nxënësi njihet me etikat dhe vlerat me të cilat janë karakterizuar kërkuesit e diturisë dhe dijetarët e kësaj Feje gjatë historisë. Planprogram i cili mund të bëhet forca shtytëse që do të na motivoj neve në kërkimin e diturisë, poashtu duke na mësuar edukatën e diturisë që shumë na mungon.

Një studim i dispozitave Islame, burimet e tyre, hyrje në shkencën e fikhut, roli i Usul el-fikh-ut në njohjen e dispozitave fetare, Ixhmaja, analogjia, shprehjet e përgjithshme dhe ato specifike dhe shumë tematika tjera të cilat i ka përmendur imam El-Xhuvejni në librin e tij El-Verekat.

 

Realiteti i Emrave dhe Atributeve të Allahut; Llojet dhe kategoritë; vendimet që kanë të bëjnë me besimin në to, rregulla për njohjen e Emrave dhe Cilësive të Tij, studim i shkurtë i dallimeve sektare në këtë temë dhe për në fund, besimi në melekët e Allahut, si janë krijuar, detyrat e tyre dhe emrat e tyre, dallimet mes tyre dhe krijesave tjera etj.

Kohët, shtyllat, kushtet dhe obligimet e namazit…

Dispozitat e Ezanit, përshkrimin e Namazit me xhemat, lutje, Namazi i Xhumasë, Namazi i Bajramit, namazet vullnetare, namazi i atyre që kanë nevoja ose rrethana të veçanta…

Ulum el-Kur’an, hyrje në shkencën e tefsir-it dhe Tefsir. Një përshkrim i shkurtë i lëmive që merren me Kur’anin, pastaj hyrje në lëmi më specifike, ajo është shkenca e et-Tefsir-it, duke i mësuar rregullat e kësaj lëmie dhe dijetarët me të njohur të saj. Në këtë semestër nxënësi njihet me komentimin e një pjese nga Libri i Allahut, ato janë ajetet: el-Bekare 1-6, Ajetul Kursij, el-Bekare 285-286, prej te Sureja ed-Duha deri te Sureja en-Nas.

Bukuria fizike, e moralit, e adhurimit dhe etika e Muhammedit (sala Allahu alejhi ue sel-lem). Gjatë kësaj lënde studenti do të ketë mundësinë që të njihet më detajisht me ciliësitë fizike dhe morale të Pejgamberit (sala Allahu alejhi ue sel-lem). Leximi i disa pjesëve të librit “Virtytet e të Dërguarit” të autorit të njohur Imam et-Tirmidhi, do të na jep një pasqyrë të mirë të asaj se si dukej, si lëvizte, si fliste dhe si vepronte në përgjithësi Pejgamberi i Allahut (sala Allahu alejhi ue sel-lem).

Semestri i dytë
Semestri i tretë

Besimi në Librat , mënyra e besimit në to, besimi në Kur’an dhe veçoritë e tij, besimi në Pejgamberët e Allahut, mënyra e besimit në ata, Ulul A’zm, besimi në Ditën e Fundit, llojet e shenjave të Kijametit, rringjallja, Kada-ja dhe Kaderi.

Dispozitat rreth zekatit, fikhu i agjërimit, dispozitat në lidhje me kafshët, therjen (dhebh) e tyre, gjuetia, ushqimet e lejuara dhe të ndaluara etj.

Studim në detaje të disa fragmenteve të jetës së Pjegamberit (sala Allahu aljehi ue sel-lem), nëpërmes së cilave muslimani fiton dituri dhe urtësi që do ta udhëzojnë në jetën e tij të përditshme.

Një prej shkencave dhe degëve më të rëndësishme të Fikhut, për të cilën është përgatitur një përmbledhje në të cilën janë përmendur vetëm pesë rregullat kryesore të Fikhut dhe disa nënrregulla që burojnë prej tyre, duke sjellë shembuj përkatës për secilën. Nivel i cili është i përshtatshëm për fillëstarët dhe për jo ekspertët e kësaj lëmie.

Realiteti i Imanit; shtimi dhe pakësimi i tij, dallimi mes Islamit dhe Imanit. Realiteti i kufrit; rreziqet e dhe vendimet që kanë të bëjnë me tekfir-in . Realiteti i Ihsan-it.

Analiza të shkurta historike dhe teologjike të zhvillimit të disa grupeve të ndryshme që i përshkruhen Islamit. Lidhja mes Islamit, Imanit dhe Ihsanit. Statusi i sahabëve .

Ekonomi Islame me shembuj modern të transaksioneve të biznesit dhe koncepti i kamatës.

Rregullat e martesës dhe divorcit, intimiteti mes bashkëshortëve, si dhe shembulli profetik i martesës, kujdestaria e fëmijës.

Në këtë pjesë të programit nxënësi do të ketë mundësinë të njihet më mënyrën e përmbledhjes së Sunnetit, kuptimin e Sunnetit, si janë shkruar hadithet, librat e parë në këtë lëmi, dijetarët më të mëdhenj, pastaj do të mësohen pjesë nga Mustalah el-Hadith, ku mësohen rregullat dhe dispozitat e haditheve, transmetimeve dhe transmetuesve. Dhe me ne fund si pjesë praktike e gjithë kësaj do të shpjegohen dhjetë hadithe nga përmbledhja e njohur e Imam Neveviut e quajtur “Dyzet Hadithet”.

Studim i rregullave dhe dispozitave të cilat i kanë përmendur dijetarët rreth thirrjes në Islam, gjërat parësore, karakteristikat e kësaj thirrje dhe thirrësit etj.

Semestri i katërt

LE TË FLASIN NUMRAT PËR NE

Vite
0
Semestra
0
Lëndë
0
Testime
0
Ligjerata
0

Çfarë thonë studentët tanë

Instituti Ikra më ka mundësuar që për aq kohë sa kam qenë nxënese e tij të përfitoj shumë gjëra, jo vetëm dituri.
Mësuam për edukatën ndaj mesuesit dhe edukatën në pergjithësi, njohëm lëmi të ndryshme Islame, për të cilat as që e dija se ekzistonin dhe mësuam bazat për fillestarët në çdo shkencë. Mbi të gjitha i jam mirenjohëse Institutit Ikra që më mundësoi të kuptoj që unë nuk dija asgjë dhe se dituria Islame është si një oqean, e unë s’kisha marrë vetëm se një pikë nga ky oqean.
Lavdrina B.
Nga Prishtina, Kosovë
Unë si një muslimane e kam ndjerë si detyrë të zotëroj dituri rreth obligimeve dhe parimeve të domosdoshme fetare që lidhen me jetën e një besimtarit, si dispozitat themelore, fikhu, akide-ja. Instituti Ikra kishte rregulla të përpikta, me mësues të kualifikuar dhe dije të mirëfilltë Islame. Ëmbelsia gjat mësimeve të fesë së Allahut në Institut ishte eksperienca ime më e këndshme dhe dije që kamë përfituar prej aty më ka mundësuar të kuptoj dhe të meditojë mê thellë reth ajetit "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?" [Zumer: 9]
Hamide M.
Nga Tetova, Maqedonia e Veriut
Nëse papastërtia nga rrobat largohet me ujë, injoranca largohet vetëm me kërkim të diturisë, andaj i këshilloj të gjithë ato motra dhe vëllezër që të jenë pjesë e këtij Institutit. Kam parasysh se jo të gjithë kemi rrethanat e përshtatshme për kërkim të diturisë, por kjo mos të jetë pengesë që te bëheni pjesë e vlerave, që mësohen në këtë Institut, të cilin për nga rregullsia dhe serioziteti i mësimit, mund ta krahasoj me një universitet të vërtetë, madje krejt kjo brenda kornizave të bukura të fesë së Allahut.
Luljeta H.R.
Nga Kaçaniku, Kosovë
Prej mirësive të Allahut është se isha nxënës i III. Ka shumë të flitet për këshillat dhe diturinë që i kam marrur, por do veçoja lëndën e Etikës së kërkuesit të diturisë. Për arsye se në atë kohë isha student, andaj përfitova shumë në raport me hoxhallarët, si t'ua di vlerën, si ti respektoj dhe falënderoj për diturinë që ma japin, pastaj përfitova edhe në raportin tim me çdokë që më mësonte për të mirë. Tani, si profesor që jam, mënyra si sillem me nxënësit, studentët, shpjegimi, mirësjellja me kolektivin etj. është nga ajo çfarë kam mësuar në Institut, andaj duke e falënderuar Allahun, vjen suksesi.
Armend L.
Nga Gjilani, Kosovë