9. UDHËZIME PËR MËSUESIN, NË LIDHJE ME MËSIMET E TIJ (Pergatitja per mesim, ulja ne klase)

Kjo ligjerate per shkak te pengesave teknike nuk eshte incizuar.