8. UDHËZIME PËR MËSUESIN, NË LIDHJE ME MËSIMET E TIJ (Kujdesi ne ibadete, marrja mesim nga ata qe jane ne status me te ulet, shkrimi i librave)