6. UDHËZIME PËR MËSUESIN LIDHUR ME VETEN E TIJ, NXËNESIT E TIJ DHE MËNYREN E MËSIMDHËNIES (Pjesa e trete)