3. Përkufizimi, kuptimi dhe pozita e kësaj rregulle