20. Cilesite e shokut, zgjedhja e mesuesit, perulja dhe modestia ndaj mesuesit