17. Argumentet dhe fusha e implementimit të kësaj rregulle