15. Morali-Etika e Thirrësit në rrugë të Allahut s.v.t.