12. Përkufizimi, kuptimi, pozita e kësaj rregulle dhe ndarja e lehtësimeve