10. UDHËZIME PËR MËSUESIN, NË LIDHJE ME MËSIMET E TIJ (Metodologjia e mesimit, respekti me ata qe jane prezent, Bazat e mesimit dhe prioritetet)