10. Këshillë rreth pozitës së Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem