02. Ushqimet për të cilat Sheriati ka treguar shprehimishtse janë të lejuara